Kategorier
Aktuella exjobb

Prestandamätning för sömning av bilder i Metal

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per AB har idag stöd för att med hjälp av drönare skapa ett ortofoto; en kartmosaik som kartlager utifrån drönarbilder. Det finns en implementation sedan tidigare som gör denna sömning med hjälp av bildbehandling men den tar för lång tid för att kunna köras i fält. 

Behov

Den algoritm som finns sedan tidigare använder OpenCV som bibliotek för att göra sömningen på iOS-enheter. Vi vill se om nyttjande av Apples egna grafikbibliotek kan ge någon signifikant skillnad i prestanda jämfört med OpenCV. 

Mål

 • Vilka ytterligare resurser får man tillgång till genom att använda Apples egna grafikbibliotek, Metal. 
 • Går det att optimera existerande metod tillräckligt för att det ska gå att använda i fält på mobila enheter. 

Utmaningar

optimering, grafikmotorer, bildbehandling 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Skalbarhet och prestanda i databaser och kluster

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. Planering, inventering och arbete i skogen görs med stöd av en stor mängd data som ställer höga krav på effektiv lagring och skalning av data. 

Behov

Vi vill identifiera begränsningar i prestanda för existerande system; datamängder, trafik etc. Utifrån de gränser som identifieras vill vi utvärdera vilka lösningar som finns för att förbättra prestandan på systemet. 

Mål

 • Undersöka prestanda på nuvarande tech-stack. 
 • Utvärdera alternativ till nuvarande stack och deras för och nackdelar. 
 • Identifiera ”branchstandard” för datalagring och dataskalning? 

Utmaningar

cloud, databaser, kluster, prestanda, skalbarhet 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

IT-säkerhetsanalys av molnbaserade dataapplikationer

Bakgrund

På IT-Bolaget Per & Per utvecklar vi applikationer för skogsbranschen. De system vi utvecklar är affärskritiska för våra kunder så stabilitet och säkerhet är viktigt.

För att kunna garantera en trygg datamiljö för våra användare är det viktigt att vi har så lite säkerhetsbrister som möjligt. 

Behov

Eftersom en stor del av vår datainfrastruktur kör i ett molnbaserat kluster har vi behov av att analysera vilka säkerhetsrisker det innebär och hur dessa kan förebyggas. Vi behöver en djupare förståelse för molndatasäkerhetsmetoder, sårbarheter och skyddsåtgärder. 

Mål

 • Analysera säkerheten i våra klusterbaserade applikationer. 
 • Jämföra olika analysmetoder och sammanställa för- och nackdelar. 
 • Titta på vilka sårbarheter som finns och åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten. 
 • Analysera för- och nackdelar med olika molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv. Ex. Kubernetes vs Docker swarm. 

Avvägningar

 • Vad skulle man kunna åstadkomma med perfekt utrustning och obegränsat med tid? 
 • Risker med användande av öppen källkod. 

Utmaningar

molndatasystem, databashantering, säkerhetsrutiner, open source-tjänster

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Förbättrad sömning av bilder från drönarflygning

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per AB har idag en lösning som med hjälp av drönare kan skapa ett ortofoto; en kartmosaik som kartlager utifrån drönarbilder. Idag skapas kartmosaik enbart utifrån positionsdata från drönaren då bilder tas. En del data är mer pålitlig än andra, vilket leder till synliga fel i den slutliga kartan. Idag prioriteras lättviktighet och snabbhet. Mosaiken byggs lokalt i enheten, och sker i samma ögonblick som enheten hämtat en bild från drönaren. Syftet är att få en snabb överblick över områden utan extra arbete. 

Behov

Bildanalys är ett brett fält med flera olika aspekter som kan nyttjas för att skapa en mosaik som mer exakt återger verkligheten. Vi vill utvärdera en eller flera metoder för att skapa en mosaik som gör att ortofotot kan användas till mer än att bara en snabb överblick. 

Vilka krav ställer olika metoder och hur skiljer sig resultatet? 

Mål

 • Ta fram metod för att få en bättre kartmosaik.
 • Utvärdera vilket överlapp av bilder som ger bäst resultat.
 • Eventuell jämförelse av flera olika metoder och indata.
 • Analysera körtider av metoder, är det en metod som lämpar sig bäst på en server eller går det att köra på mobil enhet?
 • Demostrera slutsatser med hjälp av en prototyp.

Avvägningar

 • Kan kompletterande data t.ex. höjdmodell ge ett förbättrat resultat? 
 • Kan syntetisk data kunna användas för att förbättra resultatet? 
 • Vilka krav ställs på flygningen för att kunna skapa syntetisk data? 
 • Hur blir resultatet om man tar bilder med 99% överlapp?  
  Video i stället för enstaka bilder. 

Utmaningar

maskinlärning, stora datamängder, bildbehandling, visualisering 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Framtiden för Mixed Reality i skogen

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. Idag används mobila plattformar, surfplatta och mobiltelefoner, som främsta verktyg när man inventerar och planerar åtgärder i skogen. Det har gett möjligheten att få det underlag man behöver i sitt arbete med ut i fält, t.ex. kartlager för naturhänsyner. 

Under flera år har AR/MR-headsets utvecklats och förbättrats, de senaste åren har det kommit flera headset som inte kräver extern hårdvara för processering. 

Behov

Vi vill utforska framtiden för MR och AR i skogen, specifikt om och hur produktiviteten för personal i skogen kan höjas med hjälp av MR-headset. För vilka delar i arbetet skulle en MR plattform komplettera eller ersätta nuvarande mobila lösningar för skogligt fältarbete. 

Mål

 • UX för Augmentet och Mixed Reality i skogen. 
 • Enkel prototyp-applikation till någon standalone MR-plattform. 
 • Vad kan man dra nytta av redan idag. 
 • Vad är mest intressant för framtiden, vad saknar hårdvaran idag som skulle göra stor skillnad för användarna. 

Utmaningar

UX, mixed reality, standalone, visionpro, meta quest, skogligtfältarbete

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Testmetodik och testnivå

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. De system vi utvecklar är affärskritiska för våra kunder så stabilitet och funktion är viktigt. För att kvalitetssäkra produkter och system under förändring så är testning på olika nivåer en viktig del av processen.  

En utmaning är att väga kostnad mot effekt av olika testmetoder och nivåer. 

Behov

Går det att identifiera en prioriteringsordning av testnivåer och metoder som bidrar till tids- och kostnadseffektiv testning? Vad finns det för testmetoder och hur utvecklas de? Vilka krav ställer de olika metoderna på produkten, utvecklare, kod och miljöer? Hur kan olika tester användas i samband med leverans av applikationer? Går det att knyta tester mot krav på ett tydligt sätt?

Mål

 • Formulera vikt och kostnad av olika testmetoder 
 • Utred vilka metoder som kan lämpa sig på P&P och varför 

Utmaningar

mobila system, grafiska komponenter, automation, resurskostnad 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)