Kategorier
Aktuella exjobb

Virtuell skog utifrån publika data

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsägare och personer som är verksamma inom skogligt bruk. Idag tillhandahåller vi planeringsverktyg som är centrerade kring att visualisera kartdata i en tvådimensionell kartvy. Våra användare letar ständigt efter nya sätt att övervaka skogen med syftet att effektivisera, ge bättre förståelse eller göra den skogliga planeringen enklare.

Behov

Det finns en mängd publika kartdata som ger information om skog och mark. Vi skulle vilja använda denna data för att bygga upp en virtuell bild av skogen i 3D. Hur kan vi kombinera befintliga data för att bygga upp en tredimensionell värld? Kan parametrar i kartdata styra automatisk placering av trädmodeller av olika slag i en 3D-modell? Hur kan vi visualisera detta i våra applikationer på ett sätt som ger ett värde åt användaren?

Mål

 • Hitta ett sätt att bearbeta kartdata för att bygga upp en 3D-modell. 
 • Visualisera olika aspekter av skogen såsom volymer, höjder, trädslag m.m.
 • Simulera utvecklingen för ett skogsparti över en tidsperiod baserat på planerade åtgärder i skogen.
 • Integrera visningen av den virtuella modellen med vårt kartramverk.
 • Utvärdera användbarheten för detta sätt att se på skog.
  • Hur likt verkligheten blir det?
  • Går det att se sammanhang som annars är svåra att se?

Utmaningar

Kartdata, Dataflöden, 3D, Unity, MapBox, Mobila system

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Trädklassificering med hjälp av maskininlärning

Bakgrund 

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. En viktig funktion för virkesinköpare, skogsägare och entreprenörer är att med hjälp av drönarfoton få en bättre översikt över skogsbestånd. Det är en tidskrävande uppgift att uppskatta och artklassificera skogsbestånd manuellt, men det är arbete som krävs för att kunna planera de olika åtgärder som skogsbruket kräver. Därför vill vi analysera möjligheterna att underlätta detta jobb med hjälp av maskininlärning. 

Behov   

Analys av om det går att automatisera beståndsklassificering av skogsytor med hjälp av maskininlärning. Undersöka hur bra precision vi kan få med bildanalys av ortofoton från drönare och vilken metod som lämpar sig bäst för denna typ av inlärning. Är det möjligt att utföra på de enheter som våra användare har i fält? 

Mål  

 • Undersöka möjligheten artklassificera träd med maskininlärning. 
 • Utvärdera precision och nytta av artificiell intelligens och maskininlärning för detta ändamål. 
 • Jämföra och utvärdera olika metoder av maskininlärning för detta. 
 • Analysera datahanteringen, är det möjligt att göra i fält på iPad eller krävs extern hantering? 

Utmaningar  

maskinlärning, mobila system, stora datamängder, bildbehandling

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Testmetodik och testnivå

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. De system vi utvecklar är affärskritiska för våra kunder så stabilitet och funktion är viktigt. För att kvalitetssäkra produkter och system under förändring så är testning på olika nivåer en viktig del av processen.  

En utmaning är att väga kostnad mot effekt av olika testmetoder och nivåer. 

Behov

Går det att identifiera en prioriteringsordning av testnivåer och metoder som bidrar till tids- och kostnadseffektiv testning? Vad finns det för testmetoder och hur utvecklas de? Vilka krav ställer de olika metoderna på produkten, utvecklare, kod och miljöer? Hur kan olika tester användas i samband med leverans av applikationer? Går det att knyta tester mot krav på ett tydligt sätt?

Mål

 • Formulera vikt och kostnad av olika testmetoder 
 • Utred vilka metoder som kan lämpa sig på P&P och varför 

Utmaningar

mobila system, grafiska komponenter, automation, resurskostnad 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Optimering av kartdataflöden

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. En viktig funktion för dessa är att kunna erbjuda aktuella kartor för dom som arbetar med skogen. Idag används flera olika datakällor för de olika kartlager som används. En svårighet är att hålla all data uppdaterad via ett automatiserat flöde. Det blir snabbt mycket data som behöver behandlas på olika sätt. Data uppdateras i olika intervaller, allt från dagligen till årsvis. 

Behov

Går det med befintliga verktyg optimera flödeshanteringen för databehandlingen? Vad är bästa sättet att hantera de stora datamängderna som behöver behandlas? Går det att få bättre uppdaterade kartor och hantering jämfört med de metoder som används idag?

Mål

 • Undersöka möjligheten att behandla kartdata med olika flöden. 
 • Jämföra för- och nackdelar, t.ex. uppdateringsfrekvens i förhållande till prestanda. 
 • Hantera stora datamängder och presentera användarvänligt. 
 • Demonstrera slutsatserna med hjälp av en prototyp.  

Utmaningar

integrationer, stora datamängder, prestanda, användbarhet.  

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Kategorier
Aktuella exjobb

Estimat av volym i stående skog

Bakgrund 

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. För att bättre kunna planera flödet från virkesinköp, via avverkning och leverans till industrin är det viktigt att kunna estimera volymer i den stående skogen (rot-lager). De metoder som används idag baserade på SGD (skogliga grunddata), laserskanning, existerande skogsbruksplaner och framräkning har en relativt stor osäkerhet. Detta gäller även mer tidskrävande metoder, som besök i fält.

Behov

Går det att med hjälp av ortofoton som skapas utifrån drönarbilder att förbättra volymestimaten (i kombination med SGD etc)? Vilka krav ställs på ortofotot och vilka begränsningar (typ av skog, ålder, beståndsstorlek etc) är nödvändiga att göra för att få ett bra resultat? Hur stor är förbättringspotentialen?

Mål

 • Undersöka möjligheten att förbättra volymestimat i stående skog med hjälp av drönarbilder / snabbortofoto. 
 • Utvärdera metoder för att dra nytta av drönarbilder för volymestimat, t ex maskinlärning med skördardata som facit. 
 • Kan även estimat av andra skogliga data (trädhöjd, grundyta, medeldiameter etc) förbättras m h a drönarbilder? 
 • Kan granulariteten av skogliga data förbättras (jämfört med de 12,5 x 12,5 meter som används för skogliga grunddata)?

Utmaningar

maskinlärning, mobila system, stora datamängder, bildbehandling

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)